СУРГАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

◊◊◊

ЕРӨНХИЙ МЭДЛЭГИЙН ХҮРЭЭНИЙ СУРГАЛТУУД

March 30, 2019

АЯЛЛЫН ХӨТӨЧ ТАЙЛБАРЛАГЧИД УР ЧАДВАР ОЛГОХ СУРГАЛТ

March 30, 2019

АНХНЫ ТУСЛАМЖИЙН СУРГАЛТ

March 30, 2019

ХЭЭРИЙН АЯЛЛЫН СУРГАЛТ

March 30, 2019

2014 Graduation ceremony with Ambassador of USA Mongolia

March 30, 2019

TRAIN THE TRAINERS

March 30, 2019